Edie Sedgwick

Edie Sedgwick

Companion set to my Warhol bases. Enjoy. ♥
Description - Eyes: 
Set Type: 
Description - Ethnicity: 
Description - Facial Features: 
Actor's Name(s): 
Description - Age: 
Subscribe to Edie Sedgwick